Napsal Vladimír Matajs dne 1. května 2023 v rubrice 

V poslední době jsme zaznamenali řadu nejasností a otázek ze strany našich klientů týkajících se zákonů upravujících instalaci a provoz fotovoltaických elektráren na střechách bytových domů.

Rádi bychom vše ujasnili hned na začátku: všechna relevantní legislativa byla již schválena a je aktuálně v platnosti. Tímto bychom chtěli potvrdit, že již neexistují žádné právní či technické překážky pro instalaci fotovoltaických elektráren na bytových domech!

 1. Nemusíte kvůli FVE chodit na stavební úřad.
 2. Solární elektrárny je možné legálně připojit k distribuční síti.
 3. Přebytky energie můžete prodávat komu chcete, a to buď za fixní či spotové ceny.
 4. Nemusíte slučovat elektroměry v bytovém domě do jednoho společného odběrného místa.
 5. Na investici můžete žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám.
 6. V bytovém domě můžete zřídit energetickou komunitu, jejíž členové sdílí vyrobenou energii.
 7. Provozování fotovoltaiky není podnikáním do výkonu 50 kW.
 8. Příjmy z prodeje přebytků do sítě jsou pro každého vlastníka domu osvobozené do výše 30 tis. Kč.

Instalace i provozování fotovoltaických elektráren je od roku 2023 mnohem jednodušší, zmizela některá omezení pro jejich výstavbu. Na druhou stranu přibyla pravidla požární bezpečnosti, jejichž splnění je podmínkou k tomu, aby nebylo potřeba žádat o stavební povolení.

Mohlo by vás také zajímat

Nemusíte slučovat elektroměry

Od 1.1.2023 je v platnosti novela Vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, která pro bytové domy zavádí možnosti založení tzv. energetické komunity. Komunitní sdílení umožňuje využívat energii vyrobenou solárními panely v jednotlivých bytech, aniž byste v bytovém domě museli odběrná místa slučovat do jednoho společného.

Nikdo v bytovém domě se nemusí vzdávat svého dodavatele, svého tarifu, dohodnuté fixace ceny atp. Každý vlastník si ponechá svůj fakturační elektroměr, pouze jej vaše místní distribuční společnost na své náklady vymění za “chytrý elektroměr”. Chytrý elektroměr umožňuje tzv. průběhové měření, tedy zúčtování spotřeby každých 15 minut.

Co vchod bytového domu, to jedna FVE a jedna komunita

Sdílení elektřiny je v bytových domech umožněno pouze na tzv. hlavním domovním vedení. Hlavní domovní vedení začíná u přípojkové skříně (rozvaděč s nožovými pojistkami) a končí u odbočky k poslednímu elektroměru. Obvykle (avšak ne vždy) má každý vchod bytového domu svou přípojkovou skříň a tedy i své vlastní hlavní domovní vedení. Energetické komunity se pak budují tím způsobem, že v každém vchodě bytového domu se připojí samostatná FVE a založí samostatná energetická komunita.

Distribuční společnost každý měsíc odečítá data z elektroměrů a následně v každém 15 minutovém bloku provádí zápočet alokované výroby elektřiny z fotovoltaických panelů v dané bytové jednotce. Spotřeba vašeho bytu se v každém čtvrthodinovém úseku automaticky sníží o vám alokovanou výrobu elektřiny. Fotovoltaická elektrárna na střeše bytového domu tak pomáhá šetřit náklady každému vlastníkovi, který se rozhodne vstoupit do místního energetického společenství.

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou zavádí pojmy jako:

 • alokační klíč či alokovaný rozsah z dodávky
 • odběrné místo vůdčí
 • odběrné místo přidružené
 • výrobní EAN či identifikační číselný kód předávacího místa výrobny

Více informací o zakládání a fungování energetických komunit najdete v článku Jak funguje energetická komunita v bytovém domě.

Výrobní EAN pro všechny!

Nově i výrobny elektřiny, pro něž není nutné žádat o licenci (do 50 kW) mají možnost od distribuční společnosti získat tzv. výrobní EAN. Ten přináší svobodu volby obchodníka, kterému budete prodávat vaše nespotřebované přebytky elektřiny.

Na dva EANy (spotřební a výrobní) můžete mít na každý zvlášť samostatnou smlouvu – jednu o dodávce elektřiny ze sítě a druhou o výkupu elektřiny. Ten, kdo vykupuje, už nemusí být zároveň i dodavatelem elektřiny. Díky tomu se poměrně výrazně vylepšily výkupní ceny na přebytky z FVE. Díky výrobním EANům můžete zkusit prodávat přebytky elektřiny za tržní spotovou cenu.

Do výkonu 50 kW nemusíte na stavební úřad

Novinky přináší také Stavební zákon č. 183/2006 Sb., podle kterého jsou instalace OZE na budovy stavební úpravou, která nevyžaduje územní řízení ani stavební řízení, pokud jejich výkon nepřesáhne hranici 50 kW. Musí být ovšem splněno těchto 5 podmínek:

 1. nezasahuje se do nosných konstrukcí budovy
 2. nemění se způsob užívání stavby
 3. stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí
 4. budova není kulturní památkou
 5. jsou splněny požadavky na požární bezpečnost podle zvláštní vyhlášky

Instalace fotovoltaických elektráren na střechách a fasádách stávajících budov jsou podle § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona zařazeny mezi stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Energie z takové elektrárny by měla být určena pro spotřebu v budově, na kterou se instaluje.

Pokud je fotovoltaická elektrárna samostatnou stavbou umístěnou na pozemku, pak při splnění podmínek § 79 odst. 2 písm. v) nevyžadují územní souhlas ani územní rozhodnutí. Další podrobnosti schvalování instalací fotovoltaických elektráren na budovách, na pozemcích, případně na budovách s tím, že jsou schvalovány jako samostatné stavby najdete v metodice zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj.

Do výkonu 50 kW nejste podnikatelem

Do konce roku 2022 bylo nutné žádat o licenci na provozování zdrojů 10 a více kW. Tato hranice se od 1.1.2023 posunula na 50 kW. To znamená, že bez nutnosti licence (IČO) můžete provozovat fotovoltaickou elektrárnu do výkonu 50 kWp. U bytových domů nebyla hlavní komplikace v přidělení IČO, protože SVJ i družstva už identifikační číslo mají. Problém byl v tom, že licencovaná činnost je podnikáním a prodej přebytků do sítě učinil ze všech vlastníků v bytovém domě automaticky příjemce příjmů z podnikání.

Jak se řeší u SVJ zákaz podnikání?

Provozovatelem fotovoltaické elektrárny jsou vždy SVJ, elektrárny se v bytových domech připojují na odběrná místa společných prostor. Společenství vlastníků však není příjemcem příjmů z této činnosti, ty musí SVJ vždy přeúčtovat na své členy podobně, jako je tomu u příjmů z pronájmů nebytových prostor či reklamních ploch. Společenství vlastníků navíc provozují nelicencované elektrárny, ze kterých z důvodů uvedených níže neplynou příjmy z podnikání, ale tzv. ostatní příjmy. 

Příjmy z podnikání musí fyzické osoby danit, odvádět z nich zdravotní a sociální pojištění. Bylo třeba kvůli nim podávat daňové přiznání a přehledy zaplaceného pojistného na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. To je značná administrativní komplikace kvůli několika tisícům ročně za prodej elektřiny.

Do výkonu 50 kW máte příjmy osvobozené

Příjmy z prodeje přebytků elektřiny vyrobených nelicencovanou elektrárnou jsou naproti tomu tzv. ostatní příjmy, které definuje Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z príjmů v § 10 odst. 1 bod a). Ostatní příjmy plynou z nahodilých a nepravidelných pronájmů movitých věcí a činností, mezi které se počítá i provozování fotovoltaické elektrárny do výkonu 50 kWp. Příjmy z prodeje elektřiny do sítě (z nelicencované elektrárny) se z daňového hlediska posuzují stejně, jako příjmy z prodeje zeleniny či ovoce ze soukromé zahrádky, drobného včelaření atp.

Co je skvělé na ostatních příjmech? Že jsou do výše 30 000 Kč osvobozeny (§ 10 odst. 3 bod a). Jedná se o úhrn všech příjmů ve zdaňovacím období a počítají se vždy na jednoho poplatníka. Přeloženo do lidské řeči to znamená, že každý vlastník bytu v bytovém domě má peněžní výnosy ze společné fotovoltaiky osvobozené od daně z příjmu do výše 30 tis. Kč. Není potřeba kvůli těmto osvobozeným příjmům podávat daňové přiznání ani posílat přehledy pojistného na pojišťovny. Hranice 30 tis. Kč je pro vlastníky v bytovém domě zcela dostačující, pokud nemáte nějaké další ostatní příjmy, do osvobození se bohatě vejdete.

Požární bezpečnost na prvním místě!

Kvůli instalaci fotovoltaické elektrárny do výkonu 50 kWp na váš bytový dům nemusíte vyřizovat územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášku stavby ani stavební povolení. Uvedení elektrárny do provozu nevyžaduje žádnou formu kolaudace či schválení stavebním úřadem. To však platí pouze za splnění podmínek, které jsou uvedené ve Vyhlášce č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Tato vyhláška stanovuje bezpečnostní standardy pro fotovoltaické instalace na střechách budov včetně bytových domů.

Vyhláška upravující bezpečnost fotovoltaických elektráren je poměrně stručná, popisuje:

 1. požadavky na požární odolnost materiálů a konstrukcí, ze kterých je FVE provedena
 2. požadavky na odpojení fotovoltaické elektrárny od distribuční sítě
 3. požadavek na uvedení všech součástí elektrárny do stavu bezpečného napětí po jejím vypnutí
 4. požadavky na požární a UV odolnost použité kabeláže a kabelových tras
 5. požadavky na provedení prostupů konstrukcemi, které oddělují samostatné požární úseky

Vyhláška stanoví jen minimální protipožární standard

Pravidla pro bezpečnou fotovoltaickou instalaci upravná vyhláškou představují naprosté minimum pro splnění požární bezpečnosti. Pro naše klienty necháváme vždy zpracovat tzv. požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), které připravuje autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb. Součástí PBŘ je komplexní posouzení budovy a návrh opatření pro minimalizaci požárních rizik spojených s instalací fotovoltaické elektrárny. Požárně bezpečnostní řešení jde daleko za to, co pro instalace FVE požaduje vyhláška.

Nad 10 kWp pouze s výkonovými optimizéry

Pro fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 10 kWp je nutné zajistit, že po vypnutí FVE bude na všech stejnosměrných částech dosaženo takzvaného bezpečného stejnosměrného napětí. Za bezpečné stejnosměrné napětí se ve venkovním prostředí považuje hladina 120 V.

Tento požadavek lze technicky splnit použitím takzvaných výkonových optimalizérů, které rozdělují smyčky (stringy) na jednotlivé panely nebo páry panelů. Bezpečné stejnosměrné napětí je nutné pro to, aby hasiči mohli vaši nemovitost aktivně hasit v případě požáru na střeše nebo pod ní.

Výkonové optimizéry jsou nejen nezbytné pro instalaci fotovoltaických elektráren, pokud nechcete řešit stavební povolení, ale také poskytují řadu dalších výhod. Umožňují sledovat výkon a kondici jednotlivých panelů, což u stringových elektráren není možné. Také chrání fotovoltaické panely tím, že je provozují při nižším proudu a napětí.

Pomocí optimizérů lze velmi efektivně řešit problémy se zastíněním. Zastínění panelů vás obírá o cenný výkon a částečné zastínění panelů má též neblahý vliv na jejich životnost tím, že v delším časovém období může vytvářet tzv. hotspoty. Negativní efekt zastínění a hotspotů lze minimalizovat právě pomocí výkonových optimalizerů.

Instalaci pouze od odborné firmy

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií stanovuje v § 6 a 10d v souvislosti s instalacemi fotovoltaických elektráren několik důležitých pravidel a povinností pro dodavatele těchto technologií:

 1. Firma či osoba, která dodává solární fotovoltaické systémy, musí zákazníkům poskytovat přesné, nezavádějící a kompletní údaje o očekávaných výhodách a ročních provozních nákladech těchto zařízení, a také o jejich energetické účinnosti, a to buď v technické dokumentaci nebo v návodu na použití.
 2. Fyzická nebo právnická osoba, která má živnostenské oprávnění pro “montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení”, je osoba, která má právo instalovat vybraná zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 3. Firma či osoba, která má oprávnění k instalaci fotovoltaických elektráren, musí garantovat, že všechny úkony spojené s instalací těchto zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou prováděny pouze lidmi, kteří mají certifikát s názvem Elektromontér fotovoltaických systémů (kód: 26-014-H). Doklad o získání kvalifikace nesmí být starší než pět let.

Platnou kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů musí mít zástupce realizační firmy i z toho důvodu, že se tato kvalifikace prokazuje při podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám.

O recyklaci vysloužilých panelů je postaráno

Podle zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, každý výrobce nebo dovozce technologií jako jsou fotovoltaické panely, střídače a baterie, je povinen přispívat na jejich recyklaci. Poplatek za recyklaci se vztahuje na tyto technologie stejným způsobem jako na jakákoliv jiná elektronická zařízení – například počítače nebo televizory s LED nebo LCD obrazovkou.

Dodavatel fotovoltaických elektráren by měl na konečné faktuře za své služby pro každého klienta specifikovat výši recyklačního poplatku a také udat, do kterého kolektivního systému byl tento poplatek převeden. Jakmile vyřadíte své panely, můžete je bezplatně vrátit v místě sběru příslušného kolektivního systému. Díky předem zaplacenému recyklačnímu poplatku likvidace solárních zařízení po ukončení jejich životnosti neobnáší žádné další náklady.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a individuální cenová nabídka je ZDARMA. Ozveme se během 2 pracovních dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho svým přátelům