Napsal Vladimír Matajs dne 10. ledna 2023 v rubrice 

Od ledna 2023 platí novela vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou, která do české energetiky zavádí zcela nový a revoluční prvek. Tím je možnost energetické komunity pro sdílení elektřiny na hlavním domovním rozvodu v bytovém domě. Energetická komunita (či energetické společenství) umožňuje sdílet v bytových domech elektřinu vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou, aniž by bylo nutné sjednocovat odběrná místa do jednoho centrálního.

Počátkem roku 2023 byla tedy do našeho právního řádu zavedena možnost využívat elektřinu ze solární elektrárny umístěné na střeše bytového domu. A to bez toho, aby se kdokoliv ze spoluvlastníků bytového domu musel vzdát svého fakturačního elektroměru, svého dodavatele, svých dohodnutých podmínek či fixace cen energií.

Principem fungování energetické komunity je zúčtování energetických toků (výroby elektřiny a její spotřeby) mezi chytrými elektroměry. Chytré elektroměry, které umožňují tzv. průběhové měření, vám zdarma dodá vaše distribuční společnost, podle regionu je jí buď ČEZ, EG.D či PRE, pokud se váš bytový dům nachází na území hlavního města Prahy.

Mohlo by vás také zajímat

Každý vchod má svou energetickou komunitu

Je třeba si uvědomit, že distribuční společnost sdílení energie v bytovém domě povolí pouze na hlavním domovním rozvodu. Tento hlavní domovní rozvod je v bytovém domě zvlášť pro každý vchod. Obvykle má vchod i samostatné číslo popisné. Pokud ve vašem SVJ či bytovém družstvu máte domy s více čísly popisnými, pak se pro každé číslo popisné (pro každý vchod) bude budovat samostatná fotovoltaická elektrárna.

Platí tedy pravidlo, že pro každý jeden vchod či číslo popisné bytového domu se vybuduje samostatná elektrárna. Tato elektrárna bude mít svoji vlastní žádost o připojení, svoji vlastní žádost o dotaci, a bude obsluhovat samostatné energetické společenství v daném vchodě. Jeden vchod = jedna elektrárna = jedna dotace = jedna energetická komunita.

Pro SVJ či družstva se tedy nebuduje jedna velká elektrárna, ale několik malých podle počtu vchodů či čísel popisných bytového domu. To má samozřejmě nevýhodu ve vyšších jednotkových nákladech, avšak díky tomu se s výkonem dílčích FVE snadno dostanete pod limit 50 kWp. Elektrárny do 50 kW nepotřebují ke svému provozu licenci a to je důležité pro spoluvlastníky z daňových a administrativních důvodů.

Do 50 kWp bez licence na provozování FVE

Provozování licencované fotovoltaické elektrárny znamená, že při prodeji přebytků do sítě se realizují příjmy z podnikání. Protože SVJ nesmí podnikat, přesune tyto příjmy na každého vlastníka v rámci ročního vyúčtování. A tím se ze všech spoluvlastníků vyrobí příjemce příjmů z podnikání se vším, co s tím souvisí. Každý vlastník v bytovém domě kvůli několika tisícům příjmu ročně bude muset podávat daňové přiznání a přehledy na zdravotní a sociální pojištění.

Do 50 kWp licenci podle energetického zákona nepotřebujete. Příjmy z prodeje přebytků z nelicencované elektrárny jsou tzv. ostatním příjmem podle § 10, čl. 1 bod a) zákona o daních z příjmu. Ostatní příjmy jsou do výše 30 000 Kč na poplatníka osvobozeny od daně z příjmů podle § 10, čl. 3 bod a) stejného zákona. Osvobození do výše 30 000 Kč na poplatníka znamená, že příjem za prodej elektřiny každého vlastníka v bytovém domě jsou osvobozeny, pokud v souhrnu např. s dalšími příjmy nepřekročí hranici 30 tis. Kč.

Prodej nespotřebovaných přebytků do distribuční sítě se, pokud jde o fotovoltaickou elektrárnu bez licence, považuje za příležitostný příjem. Jde o podobný typ příjmu, jako když do výkupu prodáte dvě přepravky rybízu nebo prodáváte med z vlastního včelstva.

Co je to alokační klíč?

Alokační klíč je poměr, ve kterém budou spoluvlastníci bytového domu sdílet vyrobenou elektřinu v energetickém společenství. Pokud by se všichni spoluvlastníci v domě stali členy energetické komunity, pak by alokační klíč odpovídal podílům jednotlivých vlastníků na společných prostorách. Je to podíl na bytovém domě, který má každý vlastník zapsaný v katastru.

Protože členem komunity nemusí být nutně každý z vlastníků, alokační klíč se všem vlastníkům v komunitě upraví či přepočítá. Vždy však platí, že váhu “členství” každého vlastníka určuje podíl na společných prostorách domu uvedený v katastru.

Alokační klíč procentuálně vyjadřuje podíl na výkonu elektrárny. Alokační klíč také procentuálně vyjadřuje podíl na vyrobené energii v každém okamžiku, kdy fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu. Příklad: pokud elektrárna v daném okamžiku vyrábí okamžitý výkon 15 kW a váš alokační klíč je 5 %, pak pro váš byt náleží výkon 750 W, tedy 5 % z 15 kW.

Alokační klíč zjednodušeně vyjadřuje, kolik panelů na střeše budovy je vašich. V každém okamžiku je zabezpečeno, aby elektřina z těchto vašich panelů “tekla” právě do vašeho bytu a do žádného jiného. Tím je zajištěno spravedlivé rozdělení energetických výnosů, které produkuje fotovoltaická elektrárna na vašem bytovém domě.

Co je to vůdčí odběrné místo?

Vůdčí odběrné místo je obvykle odběrné místo společných prostor v bytovém domě. Pokud máte v domě více elektroměrů pro společný odběr, například jeden elektroměr (odběrné místo) pro chodbu a výtah a samostatný elektroměr pro podzemní garáže, pak je třeba si zvolit jedno z těchto odběrných míst. Vůdčí odběrné místo je vždy to, kam se bude připojovat výkon vybudované fotovoltaické elektrárny.

Jak vybrat vůdčí odběrné místo?

Pokud máte v domě jenom jedno odběrné místo (elektroměr) pro společné prostory, pak je volba jasná. Pokud máte v domě více odběrných míst pro společné prostory, pak je třeba vybrat to odběrné místo, na kterém je větší spotřeba.  Případně to odběrné místo, na kterém je vyšší hodnota hlavního jističe.  Domem se rozumí jeden samostatný vchod bytového domu, obvykle s samostatným číslem popisným, protože každý vchod bytového domu má svoji vlastní elektrárnu. V každém vchodě bytového domu bude třeba vybrat společný elektroměr, za který se připojí výkon FVE a tento elektroměr bude v rámci energetické komunity prohlášeno jako vůdčí odběrné místo.

Distribuční společnost při připojování FVE k síti vymění na vůdčím odběrném místě elektroměr za tzv. čtyřkvadrantní elektroměrem s průběhovým měřením. Jde o elektroměr, který dokáže měřit odběr ze sítě a zároveň dodávku do sítě. Průběhové měření znamená, že spotřebu i výrobu zaznamenává v 15minutových intervalech.

Na vůdčím odběrném místě může docházet k vlastní spotřebě. K tomu dochází vždy, když fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu a na společných prostorách zároveň dochází ke spotřebě elektřiny, například na provoz výtahu, svícení na chodbách či svícení v podzemních garážích. Vlastní spotřeba na vůdčím odběrném místě se uspokojí vždy jako první z energie vyrobené fotovoltaikou.

Pokud na vůdčím odběrném místě dochází k přebytku výroby elektřiny nad její spotřebou, dochází k dodávce do energetické komunity. Elektřina je z vůdčího odběrného místa uvolněna pro spoluvlastníky bytového domu, aby si tuto energii využili ve svých jednotlivých bytech s tzv. přidruženými odběrnými místy.

Co je to přidružené odběrné místo?

Přidružená odběrná místa jsou všechny elektroměry u jednotlivých bytových jednotek, které jsou či budou členem energetického společenství. I u těchto odběrných míst distribuční společnosti (ČEZ, EG.D a PRE) vymění měřidla za takový typ, který umožňuje průběhové měření. Průběhové měření, jak již víme, umožňuje zaznamenávat spotřebu v patnáctiminutových blocích. Tento tzv. “chytrý elektroměr” tedy zaznamenává spotřebu v bytě 96x každý den. První blok začíná 0:00 a poslední blok končí 23:59.

Všem vlastníkům zůstane jejich smlouva

Hlavní výhodou energetických komunit je, že spoluvlastníky nikdo nenutí do náročného a rizikového sjednocování odběrných míst. U energetických společenství je jediná věc, která se nějak dotkne jednotlivých vlastníků, a tou je výměna elektroměru za jiný typ, která navíc proběhne zcela zdarma. Fakturační elektroměry ale stejně nejsou majetkem vlastníků, nýbrž distribuční firmy. Všichni vlastníci si budou moci nechat své smlouvy, dodavatele elektřiny, tarify, bonusy, fixace cen atp. Do těchto vztahů komunita nijak nezasahuje.

Sdílení v bytovém domě je bez poplatků

Sdílení energie mezi hlavním odběrným místem a přidruženými odběrnými místy je v bytovém domě zdarma. Za přenos energie mezi elektroměry v rámci komunity v bytovém domě se neplatí distribuční poplatky. 

Na přidruženém odběrném místě probíhá pouze spotřeba elektřiny. Každému přidruženému odběrnému místu bude při založení energetické komunity přiřazen podíl alokačním klíčem. Díky průběhovému měření bude u jednotlivých bytů možné rozlišit a rozúčtovat podíl spotřeby z fotovoltaické elektrárny a podíl spotřeby ze sítě.

Jak se energetická komunita zúčtuje?

Princip zúčtování energetického společenství v bytovém domě funguje zápočtem výroby a jednotlivých spotřeb na vůdčím a přidružených odběrných místech. Jak vůdčí, tak i přidružená odběrná místa máme osazeny chytrými elektroměry s průběhovým měřením. Data o výrobě a spotřebách ze všech elektroměru 1x měsíčně vyčte a zpracuje vaše místní distribuční společnost.

Zápočet energetických toků v komunitě a výpočet úspor probíhá tak, že se v každém 15minutovém bloku zjistí, zda v něm docházelo k přebytkům na vůdčím odběrném místě. Pokud byly zaznamenány přebytky, aplikuje se alokační klíč. Alokační klíč říká, kolik mají bytové jednotky podíl na vyrobené elektřině. Distributor se tedy snaží přebytky FVE rozpočítat na jednotlivé byty a o tuto hodnotu sníží spotřebu v každém bytě.

Energetické společenství zúčtuje distributor

Zápočet přebytků z vůdčího odběrného místa na jednotlivá přidružená odběrná místa provádí místní distribuční společnost na měsíční bázi. Provádí se to v datových centrech pomocí matematických operací nad daty vyčtenými z chytrých elektroměrů. Mezi jednotlivými elektroměry v bytovém domě není žádná datová linka, po které by komunikovaly a vyměňovaly si data o aktuální spotřebě či výrobě. Informaci o spotřebě každého bytu poníženou o spotřebu energie z FVE pak distributor předá vašemu obchodníkovi, který vám pošle fakturu rovněž na měsíční bázi.

V každém bytě bytového domu tedy může mít vlastník jiného obchodníka s energiemi. Všichni dodavatelé energií se od distributora dozví, jaká byla v tomto bytě v daném měsíci spotřeba a kolik činí úspora díky elektřině z FVE. Tyto informace pak uvidíte na faktuře od vašeho dodavatele, která vám bude chodit každý měsíc.

Může samozřejmě nastat situace, kdy spotřeba v jednotlivých bytech není dostatečná na to, aby se v nich zužitkovala veškerá vyrobená elektřina z fotovoltaiky. K tomu bude docházet hlavně v létě, kdy bude výroba elektřiny na vrcholu. Tato nezužitkovaná energie, která jakoby propadla jednotlivým vlastníkům po alokování jejich podílu, se považuje za přebytek, který SVJ či družstvo prodá do distribuční sítě za výkupní cenu.

Jak je to s prodejem přebytků do sítě?

Od ledna 2023 mohou mít všechny výrobny s licencí i bez licence tzv. výrobní EAN. To je druhý EAN k tomu stávajícímu, spotřebitelskému. Dva EANy na jednom odběrném místě otvírají možnost uzavřít dvě samostatné smlouvy se dvěma subjekty. Jedna smlouva bude o dodávce elektřiny; nějakou takovou smlouvu již pro dodávku elektřiny do společných prostor máte uzavřenou. Druhá smlouva bude o prodeji elektřiny do sítě za výkupní cenu. Tuto smlouvu o výkupu můžete uzavřít s kýmkoliv, a to bez ohledu na to, kdo vám v současnosti elektřinu dodává.

Výrobní EAN v kombinaci s průběhovým měřením družstvům či SVJ umožňuje dohodnout si na dodávku přebytků tzv. spotové ceny. Spotové ceny jsou tržní proměnlivé ceny, které závisí na aktuální situaci na burze s elektřinou. Samozřejmě je vám stále dostupná i možnost uzavřít smlouvu o prodeji elektřiny za dlouhodobě fixovanou výkupní cenu.

Spotové prodejní ceny elektřiny umožňují spekulaci. Výkupní cena se v danou dobu může pohybovat v rozmezí nula až nekonečno. Spotové ceny závisí na momentálním přebytku či nedostatku na denním trhu s elektřinou. Spekulace může a také nemusí vyjít. Na druhou stranu jsou fixované výkupní ceny konzervativním nástrojem a představují pro majitele FVE určitou jistotu.

Jak se energetická komunita zakládá?

Energetické společenství můžete založit až po dokončení instalace fotovoltaické elektrárny a po provedení tzv. prvního paralelního připojení (PPP) či jejího uvedení do trvalého provozu (UTP).

Stanovení vhodných alokačních klíčů a formální zakládání komunit je poměrně komplexní proces, na který máme vyvinuté nástroje a postupy. Pro naše zákazníky máme připravené poradenství a administrativní kroky vždy podrobně připravujeme, případně je provádíme sami. Postup pro založení energetické komunity je dán příslušnou vyhláškou Energetického regulačního úřadu.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a individuální cenová nabídka je ZDARMA. Ozveme se během 2 pracovních dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho svým přátelům