Na co se nás zákazníci nejčastěji ptají v souvislosti s instalacemi fotovoltaických elektráren na střechách bytových domů. Níže najdete odpovědi na dotazy spojené s legislativou, komunitním sdílením vyrobené energie, se schvalováním investice v rámci SVJ, s dotací Nová zelená úsporám, připojením FVE k síti atp.

Je možné instalovat fotovoltaické elektrárny na bytové domy?

Ano, díky novele energetického zákona a navazujících vyhlášek od 1.1.2023 zmizely veškeré administrativní bariéry, které bránily výstavbě fotovoltaických elektráren na bytových domech. Jde především o posunutí licencovaného výkonu FVE z 10 kW na 50 kW a možnost využívat elektřinu v jednotlivých bytech i bez potřeby sjednocovat jednotlivá odběrná místa v domě díky zavedení tzv. energetických komunit.

Je možné získat na investici do FVE nějakou dotaci?

Ano, jednotlivá SVJ, družstva, ale i individuální majitelé mohou žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám. V NZÚ od října 2021 funguje samostatná kapitola určená pro financování úsporných a ekologických opatření na bytových domech. Na fotovoltaiku můžete čerpat 15 000 Kč na každý kWp výkonu FVE a částku 10 000 Kč na každou kWh baterií. Dále pak 15 000 Kč na vyhotovení projektové dokumentace.

Musíme kvůli FVE slučovat elektroměry v domě do jednotného odběrného místa?

Nemusíte. Do konce roku 2022 bylo jedinou možností, jak využít energii z fotovoltaické elektrárny v jednotlivých bytech sloučení všech elektroměrů v bytovém domě do jednotného společného odběrného místa (JOM či SOM). Od 1.1.2023 přichází nová možnost tzv. komunitního sdílení, díky čemuž nutnost slučovat elektroměry odpadá. Kvůli fotovoltaice již nejsou potřeba žádné zásahy do práv vlastníků a obyvatel bytových domů.

Je možné zakládat energetické komunity v bytových domech a k čemu jsou dobré?

Energetické komunity v bytových domech zavádí novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která je platná od 1. ledna 2023. Díky novým pravidlům můžete energii vyrobenou z fotovoltaické elektrárny na střeše vašeho bytového domu využívat v jednotlivých bytových jednotkách bez nutnosti slučovat všechna odběrná místa v domě do jednoho společného, tzv. jednotného odběrného místa. Obyvatele bytových domů již nikdo nenutí vzdávat se svých dodavatelů, dlouhodobých smluv, fixací atp., či přebírat rizika za neplatiče v domě. Díky tomu je jednodušší schvalování záměrů v rámci SVJ či družstev.

Jak fungují energetické komunity v bytových domech?

Energetická komunita se sjednává mezi stávajícími odběrnými místy v bytovém domě. Každému bytu bude přiřazený procentuální podíl na fotovoltaické elektrárně a jí vyrobené energii, tzv. alokační klíč. Podíly v rámci alokačního klíče si SVJ či družstva určují nejčastěji podle podílu jednotlivých bytů na společných prostorech. Podíly čerpání energie v alokačním klíči by měly odpovídat podílům, podle kterých vlastníci platí příspěvky do fondu oprav, ze kterého se financovalo pořízení FVE.

Proč musí být na každý vchod bytového domu samostatná elektrárna?

Energetickou komunitu v bytovém domě je možné založit pouze v rámci jednoho vchodu. Pokud má váš bytový dům tři samostatné vchody, na každý jednotlivý vchod bude samostatná elektrárna, se samostatným připojením k distribuční síti. Též se pro každý vchod bude vyřizovat samostatně dotace NZÚ. Toto rozložení dává smysl hlavně z pohledu limitu 50 kW, do kterého není třeba s kvůli provozování FVE stávat podnikatelem (licence) a nepotřebujete vyřizovat stavební povolení. Větší počet samostatných elektráren snáze splní tento limit.

Mohlo by vás také zajímat

Jak je zajištěna spravedlnost ve využití energie v rámci komunity?

Spravedlnost v hospodaření s energií z FVE má zajistit alokační klíč, který definuje podíl každé bytové jednotky na vyrobené energii. Žádná bytová jednotka nemůže spotřebovat větší podíl, než jaký má přidělený dle alokačního klíče. Pokud alokační klíč bytové jednotce vyhrazuje 5 % podíl, pak to znamená, že danému bytu náleží 5 % panelů umístěných na střeše. Z aktuálně vyráběné elektřiny náleží tomuto bytu vždy 5 % výkonu.

Jak se zakládá energetická komunita v bytovém domě?

Energetická komunita se zakládá pomocí žádosti, jejíž vzor je součástí vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. Žádost se posílá místní distribuční společnosti (ČEZ, EG.D, PRE), která komunitu formálně založí a po celou dobu trvání komunity zúčtovává. Energetická komunita vznikne virtuálně mezi elektroměry v domě, komunita nemá žádnou právní subjektivitu. Přínosy energetické komunity uvidí každý vlastník bytu na své faktuře za spotřebu elektřiny.

Co je potřeba splnit pro založení energetické komunity?

Pro vznik a provoz energetické komunity jsou nezbytné takzvané “chytré elektroměry”, které dokáží spotřebu v bytech měřit průběhově. Elektroměry s průběhovým měřením se nezúčtovávají 1x ročně, ale každých 15 minut. V rámci těchto čtvrthodinových bloků se mezi vůdčím odběrným místem a přidruženými odběrnými místy s pomocí alokačního klíče započítává spotřeba ze sítě a výroba energie z fotovoltaické elektrárny.

Co znamenají pojmy „vůdčí odběrné místo“ a „přidružené odběrné místo“?

Vůdčí odběrné místo je v energetických komunitách nejčastěji odběrné místo společných prostor v bytovém domě, které měří spotřebu osvětlení a popřípadě provoz výtahu. Může se též jednat o odběrné místo spojené se spotřebou podzemních garáží. Přes tento elektroměr bude připojen a do sítě vyveden výkon fotovoltaické elektrárny. Přidružená odběrná místa jsou pak všechny ostatní elektroměry v bytovém domě, přidruženými odběrnými místy jsou tedy obvykle elektroměry jednotlivých bytových jednotek či provozoven v bytovém domě.

Jaký je vztah mezi vůdčím a přidruženými odběrnými místy?

Vůdčí odběrné místo je v bytovém domě jen jedno. Jde obvykle o elektroměr spotřeby společných prostor. Na vůdčím odběrném místě je připojena fotovoltaická elektrárna, elektroměr na VOM bude čtyřkvadrantní s průběhovým měřením. Všechny ostatní elektroměry v domě, které budou součástí energetické komunity, budou vedené jako přidružená odběrná místa, na kterých se bude průběhově měřit pouze odběr ze sítě. Průběhová měření na VOM a všech POM umožní distributorovi každý měsíc u všech bytů provést zápočet spotřeby ze sítě a odečíst podíl spotřeby elektřiny z fotovoltaiky.

Existuje i jiný způsob sdílení elektřiny kromě založení energetické komunity?

Energetické komunity jsou vhodné pro SVJ a družstva, všude tam, kde je hodně bytových jednotek a hodně vlastníků. Energetické komunity v tomto případě vše velmi zjednodušují. Pro bytové domy ve vlastnictví jedné osoby nebo několika málo osob je vhodnější „postaru“ sjednotit všechna odběrná místa pod jeden společný elektroměr a všechny byty měřit podružnými elektroměry. Poslední možností je nic nesjednocovat, nezakládat energetickou komunitu a veškerou vyrobenou energii se snažit spotřebovat ve společných prostorách, např. na ohřev vody a případné přebytky prodat do distribuční sítě za výkupní cenu.

Spotřebujeme si v domě veškerou vyrobenou energii, nebo budeme mít přebytky?

Každá bytová jednotka má v každém okamžiku nárok na takový podíl aktuálně vyráběné energie, který pro ni vyhrazuje alokační klíč. Pokud spotřeba bytu v daném okamžiku převyšuje alokaci, zbytek se na elektroměru naměří jako odběr ze sítě. Pokud je spotřeba bytu menší než aktuální alokace elektřiny z FVE, pak nespotřebovaná část je považována za dodávku do distribuční sítě. Zápočet mezi spotřebou a výrobou z FVE probíhá v rámci čtvrthodinových bloků průběhového měření. Není proto možné v bytě večer spotřebovat energii, kterou elektrárna vyrobila ve stejný den ráno. Spotřeba bytu a výroba FVE se zúčtovávají vždy po 15 minutách.

Jak se bude energie z FVE rozúčtovávat mezi jednotlivé bytové jednotky?

Zúčtování využití energie z fotovoltaiky bude provádět distribuční společnost ve vaší oblasti (ČEZ, EG.D, PRE). Tato společnost spravuje energetické rozvody, provádí údržbu a odečty elektroměrů. Distributor bude též zakládat vaši energetickou komunitu, distributorovi budete oznamovat váš alokační klíč, podle kterého si chcete energii z FVE v bytovém domě rozdělovat. Distributor provede každý měsíc odečty všech průběhových elektroměrů v domě, započítá vlastní spotřebu z FVE a tyto údaje předá obchodníkům s energiemi všech vlastníků. O rozúčtování energetické komunity se tedy bude v měsíčním intervalu starat distributor, každý vlastník uvidí přínos komunity na svojí faktuře za elektřinu.

Můžeme jako SVJ prodávat do sítě nespotřebované přetoky?

Pokud energii z FVE nespotřebujete ani ve společných prostorách bytového domu, či v rámci komunity, bude tato nespotřebovaná přebytečná energie považovaná za dodávku do sítě. Pro tuto energii bude třeba najít vhodného obchodníka, který tuto energii vykoupí za nejvýhodnější cenu. Od 1.1.2023 je možné i u nelicencovaných výroben zřizovat tzv. výrobní EAN. Můžete mít zvlášť EAN na spotřebu a na výrobu, a na spotřebu i výrobu mít díky tomu zvlášť smlouvu s jiným obchodníkem. Nelicencovaní výrobci už nejsou odkázáni jen na obchodníky, kteří elektřinu dodají i vykoupí. Můžete si na výkup elektřiny dohodnout libovolného obchodníka dle vlastní volby.

Kdo od nás nespotřebované přebytky energie vykoupí?

Na trhu funguje několik obchodníků s energiemi, které přetoky fotovoltaických elektráren vykupují buď za spotové (burzovní) ceny, nebo za smluvní fixní ceny. Jedná se například o firmy entri.cz či Electree. Díky možnosti držet na vůdčím odběrném místě dva EANy, jeden pro spotřebu a jeden pro výrobu, můžete si svého vykupujícího obchodníka či režim výkupu domluvit nezávisle na smlouvě o dodávce. Můžete tedy dál využívat odběr energie s fixací, ale do sítě dodávat za spotové burzovní ceny. Od roku 2024 by se měla otevřít možnost prodávat energii vašim sousedům v širších lokálních energetických komunitách zakládaných na úrovni městských ulic či čtvrtí.

Jak je to s příjmy z prodeje elektřiny, když SVJ nesmí ze zákona podnikat?

Příjem z prodeje elektřiny sice inkasuje na svůj účet společenství vlastníků, avšak nejedná se o příjmy či výnosy společenství, nýbrž jeho jednotlivých členů. Peníze utržené za prodej elektřiny do sítě se po skončení účetního roku převedou na jednotlivé vlastníky podobně, jako by šlo o příjmy z pronájmu nebytových prostor. Pro rozdělení příjmů se použije jejich podíl vlastníků na společných prostorách domu. Společenství vlastníků žádné příjmy nevykazuje ani nedaní.

Musí se zisky z prodeje elektřiny danit?

Do 50 kW výkonu elektrárny nemusí být na její provoz licence. Díky tomu u FVE splňujících tento limit příjem z prodeje elektřiny není příjmem z podnikání, ale jedná se o tzv. ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 bod a) zákona o daních z příjmů. Podíly na příjmech za prodej elektřiny spadají do daňového základu každého z vlastníků SVJ. Pokud tento příjem nepřesáhne za zdaňovací období 30 tis. Kč, je od daně osvobozen podle § 10 odst. 3 bod a). Kvůli osvobozeným příjmům není nutné ani podávat daňové přiznání.

Je výhodnější energii z FVE spotřebovat v místě nebo prodat do sítě?

Výhodnost vlastní spotřeby či prodeje do sítě se může lišit vlastník od vlastníka. Pokud máte z minulosti nasmlouvanou fixaci výhodných nízkých cen elektřiny, může být výhodnější prodej energie z FVE do sítě. A naopak, pokud platíte vysokou cenu elektřiny, může vám vyjít energie z vlastní FVE velmi výhodně a lacino. Do budoucna se s tím, jak budou končit fixace, ustálí stav, kdy je pro všechny vlastníky v domě výhodnější zřízení energetické komunity a maximalizace vlastní spotřeby před prodejem elektřiny do sítě.

Má smysl v bytovém domě uvažovat o bateriích?

Fotovoltaická elektrárna s bateriemi v bytovém domě je možná, na pořízení baterií můžete získat částečnou dotaci z programu NZÚ. Je třeba si však uvědomit, že baterie jsou nejslabším článkem fotovoltaického systému, a to co se týče životnosti i záruk (obojí max. 10 let). Baterie nevyrobí žádnou energii navíc, pouze dokáží posunout spotřebu energie na pozdější dobu. Baterie do bytového domu vnáší určitá požární rizika, která je třeba ošetřit, a to stojí další peníze. Pomocí baterie nelze v bytovém domě nic zálohovat tak, jako v rodinném domě, vyjma snad jen osvětlení společných prostor.

Má smysl v bytovém domě uvažovat o ohřevu teplé vody?

Ohřev teplé vody je další z velmi efektivních možností akumulace vyrobené energie. Jde vždy o to, jakým způsobem „naroubovat“ fotovoltaický ohřev teplé vody na stávající řešení ohřevu teplé vody v bytovém domě. Je třeba to řešit individuálním posouzením. Ohřev vody může být řešitelný velmi obtížně, nebo naopak velmi jednoduše v případě, pokud již teplou vodu ohříváte pomocí velkokapacitních zásobníků, které je možné jednoduše rozšířit o elektrický dohřev.

Bude mít pro mě elektrárna smysl, když v domě nebydlím?

Pořízení fotovoltaické elektrárny je nejvýhodnější pro vlastníky, kteří mají vysokou spotřebu elektřiny. Dále je výhodné pro vlastníky, kteří např. pracují z domova, jsou doma s dětmi na mateřské. Čím více energie jste schopni si spotřebovat, tím větší výhodu z pořízení FVE budete mít. Pochopitelně je to méně výhodné pro majitele bytů, kteří tráví většinu času mimo, nebo pokud byt pronajímají nájemníkům. Pro tento případ je výhodnější zůstat mimo zřizovanou energetickou komunitu a žádat po SVJ finanční kompenzaci za prodej 100 % svého podílu do distribuční sítě.

Bude možné prodávat elektřinu z FVE do vedlejších domů, firem či úřadů?

Během roku 2023 by měl být legislativně připraven komplexní systém sdílení elektřiny napříč celou českou energetikou. Kdokoliv bude moci obchodovat s kýmkoliv. Největší smysl budou dávat místní komunity, kde se očekává výrazná sleva na distribučních poplatcích. Přenášet energii v distribuční síti by mělo fungovat podle stejného principu, jako fungují jízdenky na vlak – čím dál pojedu, tím více zaplatím. Vaše energie bude velmi výhodná pro vaše sousedy ve vaší ulici nebo ve vaší čtvrti a pro vás bude výhodné jim vaši energii prodat.

Jak je fotovoltaická elektrárna odolná vůči kroupám?

Fotovoltaické panely jsou laboratorně testovány na zásah ledovou kuličkou o průměru 25 mm letící rychlostí 80 km/h. Na běžné krupobití jsou tedy solární panely stavěné a měly by jej bez úhony přežít. Nějaké zcela extrémní projevy počasí panely přežít nemusí podobně jako je nemusí přežít samotná střecha. Proti extrémním vlivům počasí je třeba mít fotovoltaickou elektrárnu pojištěnou. Celá technologie je součástí budovy a pojišťuje se shodně s budovou. Jen doporučujeme, dát si pozor na dostatečnou výši pojistné částky, na kterou máte nemovitost pojištěnou.

Jak je fotovoltaická elektrárna odolná vůči zásahu blesku?

Součástí technologie solární elektrárny je vždy ochrana proti atmosférickému přepětí. Přepěťové ochrany mohou být účinnou ochrannou i v případě, že blesk udeří do nějaké budovy poblíž vašeho bytového domu. Přepěťové ochrany slouží k tomu, aby zabránily škodám uvnitř budovy. Přímý uder blesku může i nemusí solární panely umístěné na střeše budovy poškodit. I když je pravděpodobnost přímého úderu blesku velmi malá, doporučujeme budovu a s nimi i fotovoltaickou elektrárnu proti tomuto živelnímu riziku pojistit.

Jak je to s požární bezpečností FVE na bytovém domě?

Naše fotovoltaická elektrárna funguje na bázi kombinace centrálního střídače a výkonových optimizérů od izraelské firmy SolarEdge. Jsou to právě výkonové optimizéry, které zajišťují možnost elektrárnu dokonale rozpojit až na úroveň jednotlivých panelů. Po vypnutí elektrárny je na panelech nízké bezpečné napětí, se kterým hasiči při zásahu nemají žádný problém. Před samotnou instalací necháváme vždy zpracovat tzv. Požárně bezpečnostní řešení, ve kterém autorizovaný technik navrhuje opatření, jakým způsobem postavit fotovoltaickou elektrárnu tak, aby byla zcela bezpečná.

Je potřeba řešit instalaci fotovoltaické elektrárny se stavebním úřadem?

Pokud bytový dům neleží ve zvláště chráněných územích typu památková zóna, CHKO či národní park, pak podle aktuálně platného stavebního zákona není do výkonu 50 kW nutné řešit se stavebním úřadem stavební povolení či ohlášení stavby. Je třeba splnit podmínky pro tzv. bezpečnou fotovoltaickou instalaci, které se týkají primárně požární bezpečnosti. Protože našim zákazníkům na naše instalace vždy necháváme zpracovat tzv. Požárně bezpečnostní řešení a instalace provádíme podle něj, máme bezpečnost splněnou.

Jak se schvaluje záměr instalace FVE v rámci SVJ?

Schvalování záměru by mělo být v souladu se stanovami SVJ, schvalovat musíte výhradně na usnášeníschopné schůzi, a to podílem hlasů, který pro tento záměr stanovy SVJ předpokládají. Pokud nejsou pravidla pro schvalování uvedena ve stanovách, řídí se Občanským zákoníkem. V něm se předpokládá nadpoloviční většina členů na schůzi pro zajištění usnášeníschopnosti. Dále se schvaluje nadpolovičním podílem přítomných hlasů. Ve stanovách SVJ můžete mít uvedenou nějakou specifickou podmínku, že pokud se jedná o změnu vzhledu domu či zásahu do pláště budovy, je potřeba nějaký vyšší podíl hlasů. Schvalování může být jednofázově či vícefázově, tedy např. že Shromáždění SVJ nejprve deleguje výbor, aby zajistil návrh řešení a na další schůzi se pak hlasuje o samotném záměru a konkrétním dodavateli. U vícefázových schvalování není výjimkou, že se část hlasování provádí tzv. „per rollam“, tedy bez svolání klasické prezenční schůze.

Je potřeba pro schválení záměru 100 % hlasů všech členů?

Nikoliv. Získání 100% souhlasu vlastníků bylo potřeba v minulosti, kdy jedinou možností instalace FVE na bytovém domě bylo sjednotit všechna odběrná místa pod jedno společné. Záměr se schvaluje podle pravidel uvedených ve stanovách vašeho SVJ.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a individuální cenová nabídka je ZDARMA. Ozveme se během 2 pracovních dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho svým přátelům