Napsal Vladimír Matajs dne 21. července 2023 v rubrice 

Pro vlastníky či spoluvlastníky bytových domů se v září 2023 znovu otevírá fantastická možnost získání dotace na instalaci fotovoltaické elektrárny z programu Nová zelená úsporám 2023+. Společně s dalšími legislativními změnami a se zavedením pravidel pro sdílení vyrobené energie v rámci bytového domu pomocí založení tzv. energetické komunity mají obyvatelé bytových domů stejné možnosti čerpání podpory na FVE, jakou od roku 2016 mají majitelé rodinných domů.

Program Nová zelená úsporám od roku 2009 nepřetržitě poskytuje příspěvky až 50 % na investice do opatření úspor energií, výměnu neekologických zdrojů vytápění a do pořízení obnovitelných zdrojů na budovy sloužící k bydlení. Do roku 2021 byla Nová zelená úsporám určena výhradně majitelům rodinných domů, nyní však mohou na stejná opatření čerpat dotace i majitelé či spoluvlastníci bytových domů.

Hlavní výhodou NZÚ je dlouhodobý průběžný příjem žádostí a elektronická komunikace se Státním fondem životního prostředí, který dotační program administruje. Nevypisují se žádné výzvy pro příjem žádostí, na základě kterých se pak tvoří před úřady dlouhé fronty žadatelů s žádostmi v igelitových taškách. Veškerou komunikaci s úřadem a celý průběh žádosti řídíme my na základě plné moci.

Mohlo by vás také zajímat

Na co můžete čerpat dotaci z NZÚ?

Pro vlastníky bytových domů je připraveno celkem 12 okruhů podpory:

 • Výstavba bytových domů v nízkoenergetickém standardu
 • Výměna neekologických způsobů vytápění a ohřevu vody
 • Zateplení stávajících bytových domů
 • Pořízení fotovoltaické elektrárny
 • Instalace dobíjecích bodů pro elektromobily
 • Pořízení solárního ohřevu teplé vody
 • Instalace řízeného větrání a rekuperace
 • Recyklace dešťové či šedé odpadní vody
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Zřízení tzv. zelené střechy
 • Výsadba zeleně a stromů
 • Instalace stínící techniky

Státní fond životního prostředí, který dotační program administruje, navíc přiznává tzv. kombinační bonus 20 000 Kč za realizaci každé kombinace opatření z výše uvedeného seznamu. Podrobné podmínky dotací pro bytové domy můžete získat přímo na stránkách dotačního programu Nová zelená úsporám.

Vyřízení žádosti o dotaci zcela bez starostí

Pro naše klienty vyřizujeme žádosti o dotaci my na základě plné moci. Vedeme celou dobu komunikaci se státním fondem, předkládáme podklady a formuláře. Vy jakožto klient pouze podepisujete papíry. Správné vyřízení dotace navíc smluvně garantujeme přímo ve smlouvě o dílo. Pokud bychom vyřídit dotaci nezvládli, zaplatíme vám ji.

Kolik můžete získat na FVE z Nové zelené úsporám?

Na pořízení fotovoltaické elektrárny na bytový dům je určena dotace podle následujícího klíče:

 • 15 000 Kč na každý 1 kWp instalovaného výkonu FVE
 • 10 000 Kč na každou 1 kWh bateriové akumulace
 • 10 000 Kč na každou bytovou jednotku, která bude součástí místní energetické komunity a zároveň bude připojena na centrální systém optimalizace spotřeby v domě, tzv. mikrogrid

Celková výše dotace nesmí přesáhnout podíl 50 % investičních nákladů projektu včetně DPH.

Kdo může žádat o dotaci na FVE na bytovém domě?

Žadatelem o podporu z programu Nová zelená úsporám mohou být:

 • vlastník stávajícího bytového domu včetně družstva
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • bytové družstvo
 • stavebník nového bytového domu

U žadatelů (vlastníků či stavebníků bytových domů) se nerozlišuje, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, případně, zda se jedná o plátce či neplátce DPH. U plátců DPH se uplatní pravidlo, že daň z přidané hodnoty se neuplatňuje jako uznatelný realizační výdaj.

Co musí splňovat vaše FVE, abyste získali podporu?

Dotaci můžete získat pouze na novou fotovoltaickou elektrárnu spojenou s vnitřními rozvody bytového domu a též s distribuční sítí. Vyrobená energie musí být určena k přednostní spotřebě v bytovém domě, tedy ve společných prostorách či v jednotlivých bytech. Spotřeba v jednotlivých bytových jednotkách může být zajištěna buďto pomocí tzv. centrálního či společného odběrného místa, případně sdílením v energetické komunitě založené a provozované podle pravidel, která definuje Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou č. 408/2015 Sb.

Žádostí může jedno SVJ či bytové družstvo podat více. Žádosti o dotaci se podávají po jednotlivých samostatných vchodech bytového domu, protože zřizovat energetická společenství lze právě po jednotlivých vchodech bytového domu, kde ke sdílení elektřiny probíhá na tvz. hlavním domovním rozvodu (HDR) za jednou přípojkovou skříní. Pod pojmem přípojková skříň je obvykle myšlen rozvaděč s nožovými pojistkami.

Fotovoltaické elektrárny do 50 kWp nepotřebují licenci

Novela energetického zákona platná od ledna 2023 posunula na 50 kW výkon, do které provozovatel fotovoltaiky nepotřebuje na svou činnost licenci od Energetického reglulačního úřadu. Toto je velká a důležitá změna, protože licence znamenala, že kvůli licenci se všichni vlastníci či spoluvlastníci bytového domu stávali při prodej přebytků do sítě příjemci příjmů z podnikání.

Na každou připojenou jednotku musí připadat výkon alespoň 0,5 kWp tak, aby bylo možné čerpat dotaci 10 000 Kč/byt. Tento typ podpory se vztahuje i na bytové jednotky, které jsou součástí energetické komunity a zároveň součástí systému optimalizace spotřeby elektřiny v domě. Pokud by fotovoltaická elektrárna nesplňovala podmínku, že její výkon dosahuje alespoň 0,5 kW na každý byt v bytovém domě či jednom jeho vchodě, podpora se vztahuje pouze na takový počet bytů, u kterých je výkon 0,5 kWp / byt splněn.

Dotaci státní fond poskytne pouze na nové instalace fotovoltaických elektráren, podpora se nevztahuje na jakákoliv rozšíření stávajících elektráren o další panely či o baterie. Na získání dotace je podle tohoto pravidla pouze jeden pokus, hotové elektrárny nelze rozšiřovat a čerpat na toto rozšíření dotaci. Instalovat FVE však můžete postupně po samostatných celcích, například po jednotlivých vchodech bytového domu, či celých domech v rámci jednoho SVJ či bytového družstva.

Umístění fotovoltaických panelů na dům i mimo něj

Fotovoltaické panely a navazující technologie mohou být umístěny na střeše bytového domu či jeho fasádě. FVE též může být umístěna na budově, která plní doplňkovou funkci k bytovému domu, nebo slouží jako jeho příslušenství. Panely též mohou být umístěny na přilehlém pozemku ve vlastnictví SVJ či družstva, pokud konstrukce nebude omezovat růst vegetace, tedy pokud prostor pod instalační konstrukcí nebude např. vybetonován. 

Použité fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 18 %. Použité střídače či výkonové optimizéry musí být vybaveny sledovačem bodu maximálního výkonu tzv. MPPT s účinností přizpůsobení alespoň 98 % a dosahovat účinnosti přeměny energie alespoň 95 %.

Pokud chcete čerpat podporu NZÚ na baterie, pak tyto mohou být pouze lithiové. Dotace se nevztahuje na olověné baterie či baterie na bázi niklu, zinku či hořčíku. Kapacita baterií se uvádí pro předpokládanou dobu vybíjení během 10 hodin (hodnota C/10 nebo 0,1C).

Kapacita baterií musí být ve vztahu k výkonu panelů v rozmezí minimálně 0,5 x a maximálně 1,5 x. Kapacita baterií v kWh tedy musí být v rozmezí půl násobku až jeden a půl násobku výkonu panelů v kWp. Příklad: u fotovoltaické elektrárny o výkonu 10 kWp musí mít bateriové úložiště kapacitu minimálně 5 kWh a maximálně 15 kWh, resp. musí být v uvedeném rozmezí, pokud na baterie chcete čerpat dotace. Pokud je bateriové úložiště větší než uvedený limit, dotace se vztahuje pouze na kapacitu do limitu.

Máte nárok na nějaké bonusy?

Program Nová zelená úsporám u bytových domů počítá se dvěma typy bonusů, které lze získat v případě splnění jistých podmínek. První možností je tzv. kombinační bonus ve výši 20 000 Kč, pokud realizujete několik dotovaných opatření najednou. Příkladem nejčastějších kombinací v případě bytových domů je instalace fotovoltaické elektrárny zároveň s pořízením dobíjecích bodů pro elektromobily do podzemních garáží.

Wallboxy pouze u vlastních parkovacích míst!

Pokud společně s pořízením fotovoltaické elektrárny uvažujete o instalaci dobíjecích bodů pro elektromobily (dotace 25 000 Kč na každý wallbox), pak jedinou možností  jsou dobíječky u parkovacích míst v budově či ve vlastnictví majitelů či spolumajitelů bytového domu. V opačném případě nelze na instalaci wallboxů čerpat dotaci NZÚ. Budování veřejných dobíjecích míst pomocí dotačního programu Nová zelená úsporám bohužel možné není.

Další možností bonusu je v případě, že se váš bytový dům nachází v Karlovarském, Moravskoslezském či Ústeckém kraji. V těchto tzv. strukturálně postižených regionech je možnost čerpat dotaci zvýšena až o 10 %. Zvýšení příspěvku pomocí bonusu se týká pouze samotné části dotace na technologii a bytové jednotky, netýká se dalších souvisejících částí či bonusů.

Tyto tzv. strukturálně postižené kraje (KV, MS, UL) mají také výhodu, že součet dotace a regionálního bonusu může být vyšší, než 50 % pořizovací ceny fotovoltaické elektrárny. Ostatní kraje mohou mít dotaci maximálně do výše 50 %.

Nová zelená úsporám - dotační bonus +10 % v KV, MS a UL kraji
Nová zelená úsporám – dotační bonus +10 % v KV, MS a UL kraji

Dotaci NZÚ lze nově čerpat i dopředu!

Dotaci Nová zelená úsporám lze nyní čerpat i zálohově, tedy před samotnou instalací fotovoltaické elektrárny. Tato možnost velmi zjednodušuje financování projektů ze strany SVJ a družstev, z nichž si některé musely půjčovat na částku dotace, kterou fond vyplácel pouze zpětně.

Čerpání je nyní možné dvěma způsoby:

 • ex post – formou dotace, a to u žádostí podaných po realizaci
 • ex ante – formou zálohy, a to u žádostí podaných před realizací opatření

Příjemce musí využít poskytnuté zálohové prostředky pouze na pokrytí přímých nákladů opatření. Zneužití nebo zadržování těchto prostředků je považováno za porušení rozpočtových pravidel podle zákona č. 218/2000 Sb. Zneužití záloh na dotaci řeší s příjemcem finanční orgány, které mohou vyžadovat vrácení prostředků a uložit penále či pokutu.

U žádostí podávaných dopředu může být konečná částka podpory odlišná od původně uvažované. Nikdy však nesmí být vyšší, než částka, která byla schválena rozhodnutím ministra. Pokud žadatel nebo Fond ukončí žádost nebo sníží částku podpory, dojde k vyúčtování zálohy a žadateli bude stanovena vratka.

Čerpání dotace je v obou případech možné až po podání žádosti a jejím schválení, tedy po vydání kladného rozhodnutí ministra.

Solární panely na vaší střeše snadno a rychle?

Návrh řešení a individuální cenová nabídka je ZDARMA. Ozveme se během 2 pracovních dní.

Jaký typ a velikost solárního systému je pro vaše potřeby nejvhodnější?
Je realizace u vás technicky možná a pokud ano, jakým způsobem?
Kolik bude solární systém stát a jakou bude mít návratnost?
Jak můžete získat garantovanou dotaci z programu NZÚ?
Kdy začnou solární panely vyrábět elektřinu pro vás?

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho svým přátelům